Vesi ja kanalisatsioon

Liitumine

Liitumispunkti ja tarbija vahelist trassi rajab tellija. Liitumise soovi ja lisainfo korral võtta ühendust vee- ja soojamajandusinseneriga

Aivar Veeperv, telefon 515 7662

Taotlus ühisvee- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Kastmisvesi

Mõõtesõlmede joonised

Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

Lisad:
Lisa 1 – ühisveevärgi puurkaev-pumplate tehnilised andmed
Lisa 2-1 – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike pikkused
Lisa 2-2 – isevoolsete kanalisatsioonitorustike pikkused
Lisa 2-3 – survekanalisatsioonitorustike pikkused
Lisa 3-1 – ühisveevärgi puurkaevude põhjavee proovie tulemused
Lisa 3-3 – ühisveevärgist võetava joogivee proovide analüüsitulemused
Lisa 4 – reo- ja heitvee proovide analüüsitulemused

Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni skeemid asulate lõikes:

Jooniste legend

Suure-Jaani linn
Võhma linn
Olustvere alevik
Kõpu alevik
Vastemõisa küla
Sürgavere küla
Kõo küla
Koksvere küla
Reegoldi küla
Kõidama küla
Ülde küla
Lõhavere küla
Navesti küla
Munsi küla